شرح سهمیه اینترنت اساتید، دانشجویان و پرسنل

توجه داشته باشید که اولین روزی که در دانشگاه به اکانت اتصال به اینترنت شما ایجاد شده است، روز آغازین هفته شما محاسبه شده و هفته های بعدی بر اساس آن روز محاسبه خواهد شد.


سمت/نقش شرح سهمیه
دانشجوي كارشناسي ترم 1و2 6 ساعت در هفته
دانشجوي كارشناسي ترم 3و4 8 ساعت در هفته
دانشجوي كارشناسي ترم 5و6 10 ساعت در هفته
دانشجوي كارشناسي ترم7و8 12 ساعت در هفته
دانشجوي كارشناسي ترم 9و10 به بالا 14ساعت در هفته
مديران و معاونين 4 ساعت در روز
كاركنان 1 ساعت در روز
دانشجويان کارشناسی ارشد محدودید ترافیک 5GB در هفته
دانشجویان دکتری محدودید ترافیک 7GB در هفته
اساتيد محدودید ترافیک 10GB در هفته