برای ساختن کانکشن وی پی ان مسیر زیر را دنبال کنید.
Settings > General > Network > VPN > Add VPN Configuration > L2TP
فیلدها را به صورت زیر پر کنید.

Description: یک نام دلخواه وارد کنید.
Server: آدرس سرور را وارد نمایید
Secret: semnanuni
Account: نام کاربری اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.
Password: رمزعبور اشتراک خود را با حروف کوچک وارد کنید.
RSA SecureID: این قسمت را برروی Off بگذارید.
Encryption Level: این قسمت را برروی yes قرار دهید.
Send All Traffic: این قسمت را برروی On قرار دهید.